Monday, December 15, 2014

XVII

Inpalubos ko nga umadayo ka
Ta inkarim nga agsubli kan to.
Ti rabiik summipnget ti kaawan mo.

Iti panganan nakaul-ulimek
Katungtong ko iti pinggan
Ti aldaw ko naladingit ta awan ka.

Adu ti tawen nga napalabas
'Dyak pulos nangngeg iti unim
Ti biag ko napnot iliw.

Ngem ayan mon ayat
Nagbayag ka metten
Pangnga-asim agsubli kan.

Saturday, March 1, 2014

XVI

Tangatang
Kasaritaen ka man
Ta ti pusok napnu ti iliw
Kadagiti tattao nga patpatgek.

Ipakitam man tay lawag mo
Nga makapurarar
Ta nu ikidem da
Malagip da dagiti
Kakabsat nga agay-ayat
Kadakuada.

Thursday, November 28, 2013

XV

Bayat iti biag nga agnanayon
Ikangrunaam ti dumakkel
Pisikal, emosional, sosial
Kangrunaan na spiritual.
Ta adu dagiti banag
Nga mangrunot iti tiempom.

Saturday, September 14, 2013

XIV

Ti lubong sirraan na dagiti ridridaw
Tawtawa nga pagballaygian ti tao
Ipupok na dagiti talento nga naisagot
Pagsardingen na iti panunot.

Ngem ti maysa nga addaan panagtalek
Rumbeng tu nga rumagpat
Iti tuktok ti bantay gapu
Ta haan na sinurot iti sangkailubungan.

Haan na ipalubos a matakaw ti bagbagina
Ken padirtaran kadagiti tattao a nararabaw
Kadagiti sumursurot iti linteg ti tao
Nga pumunpunas iti panunot nga awan inggana.

Ala. Agriing ka ket surutem ta pusom
Iyebkas mo ti musika ti biag
Haan mo ipalubos nga diktaran da ka
Ta ti Diyos inikkan naka ti talento.

Imulam.
Sibugam.
Padakkilem.
Pagbungaem.


Tuesday, June 25, 2013

XIII

Nagriing ka nga awanan pammati
Inubram dagiti banag nga addaan duwa-duwa
Kaanun tupay nga agballigi
Dagita aramid mo nga awanan ayat.

Monday, April 29, 2013

XII

Inaramid mo metlang aminen
Ngem adda maysa nga nalipatam
Nalipatam nga aramiden ti kapategan
Nalipatamun ti agtalek.

Sunday, April 28, 2013

XI

Nabayagen idi nagtudo iti kasta launay
Naslep iti rupa
Nalmes iti lua.
Ayannan daydi ragsak?
Ayannan daydi talna?

Awanen.

Wen, wen
Nalpasen iti tudo
Ngem ana ngatan iti ubraem
Agladingit paylang kadagiti pasamak?
Agpanunot ka.

Wednesday, January 2, 2013

X


Dumteng tu iti aldaw nga agsisinan
Iti agkakabsat, aggiinnulited, agga-ama, agi-ina ken aggagayyem
Nu pay kasta, haan a mapukaw iti ayat nga nabuangay
Makasangit kan tu man ngem addaan kan tu latta iliw.

Dumteng tu iti aldaw nga agpakada ka
Ngem addaan iti namnamma nga makasubli
Awanen naragragsak pay ngem nu di ket
Makitan tu manen iti pamilya nga napateg dita pusom.

Dumteng tu iti aldaw nga mautog mu
Iti kinapateg ti maysa a tao
Isu haan mun ipalubos nga agbabawi ka
Ta ti panawen ket alisto; agawaam ngarud.

Friday, December 21, 2012

IX

Naduma-duma iti tao ditoy lubong
Ngem amin ket naikkan ti talento
Haan mo iparayag dayta
Ta adda met pagkapuyam.

Mataginayon aya nga ragsak
Dumteng ti kapadasan kabsat
Dagiti tao nga inka inlunod
Isudan tu metlang ti pagkamangam.

Friday, November 23, 2012

VIII

Ikidem mo paylang ngata
Nu isu met lang nga isu ti makitkita.
Iturog mo lattan,
Baka sabali pay ti madanon.

VII

Addu ti ammo da,
Addu met ti ammok.
Addu ti di da ammo,
Addu met lang ti diak ammo.

Friday, November 16, 2012

VI

Gagangay nga agrigat
Iti maysa a tao
Maitikleb ken maikaglis ngem
Ti kangrunaan, bumangon tu.


Sunday, November 11, 2012

V

Ipariknam kanyada
Nga haan mo ida nilipat
Ta narigat nga isubli
Ti dati, ti napalabas.

Nu umadayo ka
Uray di dakan tu malagipen
Adda kan tu nga mangarakup
Kanya da, isangit da iti iliw kenka.

Sunday, November 4, 2012

IV

Alistu lang ti panawen
Isu haan mo sayangen
Kadagiti banbanag
Nga awan importansya na.

Di kan tu agbabawi
Tun mabigbig mo
Ta inyun-unam iti ragsak nga sinsinan
Nu kabaelam kuma iti mataginayon.

Friday, November 2, 2012

III

Adu ti kapadasan ti biag,
Amin ket adda-an iti gundaway nga agdesisyon,
Ngem nu agtalinaed ka iti kinalinteg,
Haan tu nga agkurang iti ayat na kenka.

Laod man wen no daya,
Ti kabusor ikabaelanna
Nga mangisagmak kenka
Ipalubos mo ngata.

Thursday, October 18, 2012

II

Kunam inka
Ngem sabali ti tinurong mo
Insagmak mo ti biag
Biag nga awan kenka.

Wednesday, October 17, 2012

I

Rugyam iti aldaw mo a kas maudi
Ikkatem ladingit ken panagbuteng
Sikan tu metlang ti agbabawi
Nu nalpasen ti amin.

Ipapas mo amin a oras a mapalabas
Ingka-agbanniit, agpasyar
Dim ket ipateg ni Gundaway?
Malpas amin tun ipapatay.

Ala ngarud agriing, bumangon kan
Haan ka agpaituray ti kinasadot
Awan maganab mo, wen!
Imbag laengen ta nangngegannak.

Tuesday, October 16, 2012

Epigram

Ket daytoy ti surat ti biag ko,
Awan pangisagutan nu di ket ni biag,
Adu ti napasamak, ustu ken haan,
Ngem uray kasta innak selebraran.

Kas pulut, nasam-it la unay,
Kas rig-rigat, nasakit ken nadawel
Kas kanta a nasudi
Biag ko, naisabsabali.

Nu pay kasta,
Isurat ko ket awatem,
Ti init ken ti bulan paneknekan da,
Awan ti ilim-limed, mailimed.

Ti papel marunot tu,
Ngem ti napasamak haan mapukaw,
Wen, malipatan,
Ngem haan da matakaw.